Glyfosaat niet toegestaan op provinciale pachtgronden

LEEUWARDEN – Binnen?het nieuwe provinciale pachtbeleid is het gebruik van glyfosaat vanaf 2022 niet toegestaan op alle provinciale pachtgronden. ?Daarnaast mogen pachters het gebruik van pesticiden vanaf 1 januari alleen met toestemming inzetten. Het verbod op pesticiden geldt niet voor de +/- 40 hectare akkerbouwpachtgrond. Voor dit type grondgebruik zijn nog niet voldoende alternatieven qua gewasbescherming. ?Het provinciale pachtbeleid geldt alleen voor de circa 2000 hectare provinciale pachtgronden en niet voor de gronden die boeren zelf in eigendom hebben.

Gedeputeerde Hoogland: “Der jildt in útsûndering foar pachters dy 't oanslutend oan de pacht fan 2021 deselde provinsjale grûn op 'e nij yn pacht krije. Sy hawwe gjin meldingsplicht en meie de ûnkrûden bestride sûnder skriftlike tastimming. Dizze kar is makke omdat yn de measte gefallen dizze ynset fan pachtgrûnen ûnderdiel útmakket fan rinnende gebietsprosessen en ôfspraken. Sadat der úteinlik in grûnruil plakfine kin".

Initiatiefvoorstel en vorig pachtbeleid

Het?pachtbeleid?is in lijn met het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten?van oktober dit jaar. Het verschil met het vorige pachtbeleid is dat gebruik van glyfosaat en pesticiden voor grasland pleksgewijs eerder wel waren toegestaan. Voor akkerbouwgronden was dit eerder voor het hele perceel toegestaan, exclusief de akkerranden.

Toestemming

Van toestemming voor het gebruik van pesticiden kan sprake zijn als het mechanisch ?of ?handmatig verwijderen van probleemkruiden aantoonbaar niet lukt. Voor het gebruik van pesticiden volgt de provincie de wettelijke kaders vanuit de EU en het ministerie van LNV. Ondanks deze bestaande regelgeving gaat de provincie in gesprek met de EU en het Rijk over het stopzetten van het gebruik van pesticiden.

Achtergrond

De provincie actualiseert het pachtbeleid regelmatig. Enerzijds door verplichte wijzigingen vanuit de EU en het Rijk, anderzijds door gewijzigd provinciaal beleid. Zo heeft de provincie in 2021 meer punten toegekend aan onder andere de biologische landbouw en kavels dichterbij de boerderij. Met als doel om het landbouwverkeer af te laten nemen en daarmee ook de stikstofuitstoot.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *