Amelander politiek over boren bij Ternaard

HOLLUM – Gaswinning bij Ternaard zal de gemeente Noardeast-Fryslân geen windeieren opleveren. Er is 60 miljoen aan de regio toegezegd en dat is buiten de eventuele schadevergoedingen om. Toch roept roept de gemeente van Ternaard Den Haag op gaswinning in de Waddenzee niet toe te staan. Het werelderfgoed is er te kwetsbaar voor, vindt gemeente Noardeast-Fryslân. De regio maakt zich ernstig zorgen over de bodembewegingen en -daling en de verzilting van het gebied. Veeg de gaswinning onder het Wad van tafel, vindt de vastewal buurgemeente van Ameland. Op 15 september was het Tweede Kamerdebat. Demissionair minister Blok houdt voet bij stuk en zegt dat hij een vergunning niet meer kan weigeren. De denktank van de Waddenacademie, als advieseur ingeschakeld, heeft uitgezocht dat de vergunning wel degelijk te weigeren is. Er is namelijk twijfel of de gasboringen schade toebrengen en zolang er twijfel is, is er een grond om de vergunning te weigeren. Misschien niet door Blok van Economische Zaken en Klimaat, maar zijn collega van Landbouw en Natuur kan het tij nog keren.

Bezwaren

Tot 7 oktober konden er bezwaren worden ingediend tegen gaswinning bij Ternaard. De bezwaren komen onder meer van gemeente Noardeast-Fryslân, gesteund door de provinciebestuur en bestuur van Wetterskip Fryslân, Waddenvereniging, IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en de Nationale UNESCO-commissie. Van gemeente Ameland of de eilander volksvertegenwoordiging is er niks binnengekomen.

Gemeente Ameland, waar de gaswinning vanaf Ternaard en onder de Waddenzee consequenties zal hebben in de vorm van verdere bodemdaling op het oostelijke deel van het eiland, ondersteunt de bezwaren niet. “Bezwaar aantekenen tegen de gaswinning heeft alleen effect als de bezwaarden ook nadenken over alternatieven. Het beste protest tegen de aardgaswinning is het overbodig maken ervan. Om die reden heeft de gemeenteraad van Ameland de ambitie vastgelegd om niet in 2050 aardgasloos te zijn, zoals het landelijke beleid is, maar al in 2035. Met die ambitie neemt Ameland effectief stelling tegen de winning van aardgas in het Waddengebied en elders," liet de gemeente in september al weten.

Ameland heeft vertrouwen in de NAM, de partner in Duurzaam Ameland. Vertrouwen in de monitoring van het Oerd en in het hand-aan-de-kraan principe; als er gedonder komt in de vorm van grotere bodemdaling dan voorspeld of aardbevingen, dan wordt er minder gas uit de bodem gehaald.

Dat is het standpunt van het college, maar hoe denken de verschillende raadsfracties en de PvdA, de partij die met de komende gemeenteraadsverkiezingen weer een gooi naar een raadszetel gaat doen, daar over? Is het een campagne-onderwerp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Ameland '82

Han van Heerde van Ameland ’82 is er kort over. Hij is tegen boren, maar hij gelooft niet dat dit onderwerp van betekenis is voor het al dan niet kiezen op zijn partij.

Algemeen Belang Ameland

Jan Botte Wijnberg stelt namens Algemeen Belang Ameland (ABA) dat er inmiddels genoeg gas onder Oost-Ameland is weggehaald. Voor ABA is het onbegrijpelijk dat er nu nog onder de Waddenzee gas gewonnen moet worden. Het is nadelig voor de natuurbeleving en voor de vogels in het gebied. Wijnberg kan meegaan met de petitie tegen de Ternaard-boring die de Waddenvereniging uitschreef maar is ontstemd over het bezwaar van de Waddenvereniging tegen de TidalKite die ter hoogte van de Reeweg bij Hollum in de Waddenzee komt te liggen. De TidalKite wil energie winnen uit getijdestroming. De Waddenvereniging vindt de Waddenzee geen plek voor experimenten.

PvdA Ameland

Wat Bob Rijpstra van de PvdA betreft is dit onderwerp zeker een punt waarop de PvdA campagne gaat voeren. Voor de partij die op dit moment zetelloos is zal het in het verkiezingsprogramma gaan vallen onder 'Duurzame energie’ en ‘Gezonde leefomgeving'.

PvdA Ameland is duidelijk over boren in de Waddenzee: "Ongewenst". Boren bij Ternaard moet niet doorgaan. “Het feit dat we als eiland, maar ook breed gedragen in de maatschappij, steeds meer overtuigd raken dat het gebruik van fossiele brandstof de leefbaarheid op de wereld ernstig aantast is een belangrijke reden. Verder maken we ons zorgen over de gevolgen van boren onder de Waddenzee. Wat zullen de gevolgen zijn van eventuele bodemdaling samen met de zeespiegelstijging die is voorspeld? De risico’s voor een dergelijke stap zijn te groot.” PvdA afdeling Ameland zal geen concrete acties ondernemen. Hun Tweede Kamerfractie pleit voor het niet doorgaan van de boringen.

AmelandEén

Dirk Metz van AmelandEén wil, na fractieoverleg, nog geen politieke uitspraken over de gasboring onder de Waddenzee doen. Het is landelijke politiek en het debat wordt in de Tweede Kamer gevoerd. “Dit is een zaak van de Rijksoverheid, en op dit moment kan alleen de Kamer daar nog invloed op uitoefenen omdat deze gasboring vergunningtechnisch al te ver gevorderd is.” Inmiddels is duidelijk dat er nog wel degelijk een spaak in het wiel kan worden gestoken.

CDA Ameland

Jeroen de Jong van CDA Ameland is eens goed voor de kwestie gaan zitten. Zorgen zijn er wel, maar een protest zit er niet in. “De Lusten en lasten van gaswinning in en rond de Waddenzee. Wat vinden wij als CDA Ameland van deze ontwikkeling?

De NAM als werkgever, uitvoerder, inlener van mens en materieel, participeren in en financieren van diverse projecten, wegen en sponsering is een economische motor op het gebied van werkgelegenheid waar ook vele Amelanders decennia lang direct of indirect bij betrokken zijn.

Economisch was en is dit een positief effect die we aan de gaswinning kunnen toeschrijven. Ook in de toekomst ziet het CDA een rol weggelegd voor de NAM met de ontwikkeling van overstap in duurzame energie, eventueel op de locatie bij het Oerd.

Zoals bekend wint de NAM sinds 1969 gas onder de Waddenzee, waarbij het kleine velden beleid tot nu toe nog niet geheel is uitgerold. Deze uitrol is direct het gevolg van het terecht genomen besluit, te stoppen van de winning in het Groninger veld. Dit naar aanleiding van de overweldigende negatieve effecten die de gaswinning en bodemdaling daar teweeg heeft gebracht.

Helaas heeft het CDA moeten constateren, dat ook deze effecten op en rond Ameland plaats vinden. Bijvoorbeeld de impact van de bodemdaling die groter was dan voorspeld, verandering van biotoop, alle zaken waarop we niet op zaten en zitten te wachten. Wat het CDA mist in deze uitgangspunten, is het belang van evenwicht tussen economie, natuur en mens die binnen een wingebied van toepassing kunnen zijn.

Hoe denkt de NAM bij winning deze negatieve effecten op te vangen? Het CDA is van mening dat het directe gevolg van winning dient te worden ondervangen door het voorkomen of herstel op welke manier ook. Met bijvoorbeeld de aanpak van bodemdaling bij de oevers van de vennoot zou de NAM een goede start dienen te maken.

Wij zijn dan ook van mening dat de NAM, de Staat (niet zoals in Groningen) vooraf actief dient in te spelen met plannen maar ook een financiële pot dient te realiseren, waarbij negatieve effecten direct of op voorhand kunnen worden gecompenseerd.

Helaas is de energietransitie die nu binnen Nederland plaatsvindt nog niet zover, dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat denkt zonder gas uit eigen bodem te kunnen. Als CDA betreuren wij dat.

Het argument van EZK dat het winnen van gas de komende jaren strategisch nodig zal zijn, zolang er nog onvoldoende alternatieven bestaan die aan de energiebehoefte van Nederland kunnen voldoen is een standpunt dat aan de ene kant wel begrijpelijk is, maar is ook een direct gevolg voor opvoeren van de winning in de Waddenzee.

Het volgende argument is de afhankelijkheid van levering van buitenlands gas, die in het huidige geopolitieke klimaat risico’s met zich meebrengt, die in de ogen van het CDA, met gezamenlijke inspanning van Rijk, Provincie en stakeholders nog meer moet aansporen bij het regionaal ontwikkelen van alternatieve energiebronnen om dit risico te beperken.

Blijvende inzet van het CDA is het uitrollen en mogelijk maken van de doelstellingen betreft het uitvoeren van de energietransitie, met als doel de gaswinning op den duur volledig te kunnen afbouwen.”

Sociale Fractie Ameland en VVD Ameland

Sociale Fractie Ameland en VVD Ameland hebben niks van zich laten horen.

Inmiddels heeft de NAM met het kleine velden beleid de wind in de zeilen, want de aardgasprijzen rijzen de pan uit.

Het definitieve besluit over winning vanaf Ternaard valt niet voor maart 2022.

⇒ in het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude is de tentoonstelling Honderd jaar De Vennoot te zien

Dossier Aardgaswinning op Ameland

U las dit bericht gratis. U kunt uw waardering laten blijken door een kleine bijdrage te storten. Klik op de Doneer button of zie hier voor meer informatie.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *