Verontreiniging bij Tromppad ernstig

Geplaatst op: 13 december 2018 - Categorie: Duurzaam & Milieu

Watercontrole pijpje met rapport

HOLLUM - Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de Hollumer duinen heeft PA de diverse betrokkenen om reactie gevraagd: Gemeente Ameland, Rijkswaterstaat, Vitens, NAM, Provincie Fryslân en het Rijk. Rijkswaterstaat geeft haar reactie op drie punten: de kustontwikkelingen, de boorlocatie en de verontreiniging in het duingebied.

Kustontwikkelingen
Zoals bekend heeft Noordwest Ameland te maken met een aanhoudende erosie van de kust. Die ontwikkeling komt voor Rijkswaterstaat zeker niet onverwacht. In 2011 en 2015 werden op deze plek al eerder strandsuppleties uitgevoerd en in 2019 zal opnieuw gesuppleerd worden. Omdat in 2014 de kans van een doorbraak van de buitenste duinenrij reëel werd geacht, zijn met alle belanghebbende organisaties gesprekken gevoerd.

Deze buitenste duinenrij heeft geen waterkerende functie. De primaire waterkering, die beschermt tegen overstromingen, ligt op deze locatie verder landinwaarts. De kust en het buitenste duin vallen onder de afspraken over het dynamisch kustbeheer. Dat er een duindoorbraak is van de buitenste duinenrij en er zout water naar binnenstroomt past hierbinnen. Afgesproken is dat de zeereep hier niet landwaarts mag verplaatsen. We beheren het duin niet actief en herstellen het ook niet na afslag. Daarom is een nieuwe zandsuppletie in dit gebied gericht op het handhaven van de kustpositie en behouden van het zandvolume in de kust en niet op bescherming van het voormalig boorplatform.

Voormalige boorlocatie
Deze voormalige boorlocatie ligt direct achter de eerste duinenrij. Door de aanhoudende kusterosie wordt het platform nu door afslag bedreigd. Het voorkomen van schade aan het platform door afslag bij hoogwater is primair een verantwoordelijkheid van de NAM. Rijkswaterstaat (vanuit haar rol als waterstaatkundig beheerder) adviseert de NAM bij het nemen van maatregelen om eventuele schade te beperken dan wel te voorkomen. Volgens onze recente informatie is de NAM na het treffen van de logistieke voorbereidingen, nu daadwerkelijk ook begonnen met het afbreken van het platform. Rijkswaterstaat heeft met de NAM afspraken gemaakt onder meer over het gebruik van de transportroute, het verkleinen van de risico ’s voor de waterkering en het verwijderen van de zandzakken na afloop van de werkzaamheden. 

Voormalige stortlocaties
Enkele honderden meters westelijk van de voormalige boorlocatie liggen de stortlocaties. Het betreft hier een drietal kernen die vlak bij elkaar liggen en samen één geval van verontreiniging vormen. Tot 2016 waren er bij de Provincie twee stortlocaties bekend maar op aangeven van betrokken eilanders werd een derde stortlocatie ontdekt. De drie stortlocaties liggen op gronden van het Rijk, de sanering is derhalve ook een rijks-verantwoordelijkheid. Desondanks heeft de NAM na het bekend worden van deze derde locatie, het Rijk toegezegd de aanwezigheid, kwaliteit en omvang van alle stortlocaties te laten onderzoeken. Alle drie locaties zijn daarbij nauwkeurig ingemeten en de verontreinigingen zijn geanalyseerd. Op basis van de resultaten van dit in februari 2017 uitgevoerd bodemonderzoek heeft de FUMO (uitvoeringsorganisatie namens Provincie) besloten dat de verontreinigingen ernstig zijn en met spoed gesaneerd moeten worden. Daarbij heeft de FUMO wel aangetekend dat er - gelet op de verschillende verontreinigingen per deellocatie in combinatie met de ouderdom van de verontreinigingen (ouder dan 50 jaar) - geen sprake is van een onaanvaardbaar verspreidingsrisico. Uiterlijk in mei 2021 moet met deze sanering zijn gestart.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?