Sociaal café op Ameland

BALLUM – Gemeente Ameland gaat met de professionals die binnen het sociaal domein vallen in gesprek over de toekomstige decentralisaties van de zorg, jeugdzorg, werk en inkomen.

Professionals op het eiland ontmoeten elkaar jaarlijks in het sociaal café.  Dit samenzijn is in het leven geroepen, omdat de beroepskrachten vaak van de vaste wal komen en elkaar soms niet eens kennen. Om te voorkomen dat er bij er langs elkaar heen gewerkt wordt, ontmoeten ze elkaar jaarlijks in het sociaal café. Dit jaar stond als thema op de agenda ‘hoe gaan we in de toekomst de zaken rond  zorg, werk en passend onderwijs organiseren.’ Deze onderwerpen hebben veel raakvlakken met elkaar. Vaak zijn ze bezig met dezelfde doelgroep, burgers met een beperking of aandoening. Deze zaken zijn achter verschillende loketjes georganiseerd. De verantwoordelijkheid ligt nu bij het zorgkantoor, de provincie of de gemeente. Het rijk heeft besloten om meer verantwoordelijkheid bij de gemeente te leggen. De gemeente moet het samen met de professional dichter bij de burger organiseren om alles efficiënter te maken. Daarbij wordt ook meer gekeken naar de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Wat kan de burger met zijn omgeving, familie en kennissen, zelf op lossen. Er gingen zo’n dertig professionals met elkaar in gesprek, van politieagent, verpleegkundige, sociaal cultureel werk tot medewerker van de zorgboerderij.

André Douwe de Vries, beleidsambtenaar van de gemeente Ameland en Raymond Goelabdien projectleider Noord oost Friesland van de decentralisatie sociaal domein, gaven in de inleiding  aan welke veranderingen er aan zitten te komen. Vanaf 2015 gaat de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. Gemeenten en scholen zijn bezig de zorg rond zorgleerlingen beter te organiseren, omdat er bezuinigd wordt op het bijzonder onderwijs. Ook vallen vanaf die datum, taken van de AWBZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voortaan moet men persoonlijke verzorging aanvragen bij de gemeente. De gemeenten krijgen ook de rol om mensen met een beperking te helpen bij het integreren in een zo’n normaal mogelijk werkproces. Zoals het er nu naar uitziet, zal er bezuinigd moeten worden, aangezien gemeenten minder geld krijgen dan wat tot nu toe ingezet wordt om dit te regelen. De gemeente werkt vanuit de compensatieplicht. Wat de burger zelf niet kan regelen daarbij helpt de gemeente, zodat de burger mee kan blijven doen  in de maatschappij. De burger wordt hierbij geholpen door een professional die werkt vanuit een gebiedsgericht team. Deze professional is goed bekend met de sociale kaart en kijkt samen met de burger wat er aan de hand is en zoekt samen naar een oplossing.  De professional trekt dan meer samen met de burger op. Belangrijk daarbij is dat professionals ook meer samenwerken. Als er deskundige hulp nodig is dan moet dit ingeschakeld worden. Maar als een vrijwilliger iets kan betekenen, dan moet dit geregeld worden.

In gesprek met elkaar werd al snel duidelijk dat de professionals niet zonder elkaar  kunnen. Iedereen heeft zijn deskundigheid. Maar hoe organiseer je dit?  Werken vanuit een gebiedsgericht team biedt een goede oplossing. De burger kan daar aangeven, wanneer iets niet goed gaat en vraagt of iemand mee wil kijken hoe dit opgelost kan worden. De professional zal als eerste kijken wat de burger zelf heeft gedaan en wie hij eventueel kan vragen uit zijn omgeving voor hulp. Is er professionele hulpverlening nodig dan kan dit geregeld worden vanuit het gebiedsgerichte team. De burger hoeft zich dan niet weer bij een apart loket te melden. De vernieuwing en bezuiniging vraagt een andere manier van werken, waar de professional zich nu goed bewust van is en waar niet onwelwillend op werd gereageerd. De burger wordt in zijn kracht gezet en er wordt alleen hulp ingezet als het nodig is.  De rol van de huisarts is heel belangrijk. Met hen worden nog afspraken gemaakt over hoe die ingevuld gaat worden. De professionals kunnen elkaar vinden, dat is een goed begin en iedereen werkt vanuit het belang van de burger en niet vanuit zichzelf. In Noord Oost Fries verband worden de grote lijnen uitgewerkt, zodat niet iedere gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden. Deze middag heeft er aan bijgedragen dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan en we gaan ons samen sterk maken om zaken rond de zorg, het werk en zaken rond jeugd, het opvoeden en het opgroeien efficiënter te organiseren.

Door Rika de Jong Woudwijk Zorgadvies

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *