Kwelders Ameland zakken door gaswinning

BEETSTERZWAAG – Negatief effect bodemdaling op kwelders Ameland door gaswinning baart It Fryske Gea zorgen. 

De kwelders van Ameland zakken als gevolg van gaswinning. Er komt te weinig zand en slik op de kwelders om de bodemdaling door gaswinning volledig te compenseren. Dat is één van de uitkomsten van 30 jaar monitoring die vandaag gepresenteerd werden. Dit baart It Fryske Gea ernstige zorgen vanwege de risico’s voor broedende vogels. Temeer daar de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren zal door gaan.

In 1986 is gestart met de gaswinning onder Ameland. Vanaf de start heeft een team van wetenschappers nauwkeurig gemeten hoe de bodemdaling verliep en hoe dat doorwerkte in de wadplaten, duinen en kwelders. Ook de gevolgen voor planten en dieren zijn in beeld gebracht. Vandaag zijn de resultaten van dit langlopende onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning gepresenteerd. “Hier ligt een uniek en zorgvuldig onderzoek dat 30 jaar lang is volgehouden,” reageert Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea: “Daardoor weten we goed welke effecten de gaswinning heeft gehad.”

Kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien

Uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere dat de bodem van Ameland op het diepste punt inmiddels 37 cm is gedaald. Op de wadplaten is tegelijk zoveel extra zand en slib afgezet door de zee dat de bodemdaling is gecompenseerd. In de zeereep zijn de duinen niet alleen meegegroeid met de bodemdaling, maar zelfs meters hoger geworden door inwaaiend zand. Verder van de zeereep af stuift echter minder zand naar binnen. Dat heeft ertoe geleid dat de duinen natter zijn geworden en bij storm meer valleien met zout water kunnen overstromen. Ook de kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien. Aan de rand van de zee en langs slenken bracht de zee nog genoeg zand en slik om de bodemdaling te compenseren. Verder op de kwelder kwam echter te weinig zand en slib, zodat een deel van de kwelder gezakt is ten opzichte van de zee.

Nesten broedende vogels overstromen vaker

Het zakken van de kwelder blijkt door te werken in de plantengroei. Planten van lage kwelders zoals zeekraal groeien nu ook midden op de kwelder waar eerst alleen planten van de hogere kwelder groeiden. Ook blijkt het risico voor broedende vogels toe te nemen. Zij lopen steeds vaker het gevaar dat hun nest in de broedtijd overstroomt. Henk de Vries: “Het overstromen van nesten in de broedtijd baart It Fryske Gea ernstige zorgen. Het is voor het eerst dat een duidelijk negatief effect van bodemdaling door gaswinning op Ameland zichtbaar wordt.”

Gevolgen bodemdaling ook in toekomst blijven meten

Hoewel het gasveld al bijna leeg is, zal de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren doorgaan. Het onderzoek zal daarom ook worden voortgezet. Een nieuwe invalshoek kan zijn om uit de bodemdaling lessen te trekken voor toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Of de bodem daalt of dat de zee stijgt, betekent voor de kwelders en het wad namelijk hetzelfde. Henk de Vries: “Om de natuur te behouden zal de kwelder op Ameland moeten meegroeien. It Fryske Gea wil daarom met alle partijen in overleg hoe we het meegroeivermogen op een natuurlijke manier kunnen vergroten. We moeten daar praktische pilots voor ontwikkelen. De bodemdalingscommissie kan daaruit lessen trekken die ook waardevol zijn voor toekomstige zeespiegelstijging.”

Het onderzoek vond plaats onder toezicht en in opdracht van de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, It Fryske Gea en de NAM die het onderzoek ook financierde.

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *