Gedogen minderheidscoalitie CDA en VVD zat er niet in

BALLUM – De informateurs Joop Lodewijks en Albert van Barneveld hebben gisteravond hun informatieproces toegelicht. De beide mannen, de een van CDA-huize en de ander van de VVD, zien voor zichzelf geen taak meer in deze formatie. Een meerderheidscoalitie lukte niet, een minderheidscoalitie van CDA, VVD en PvdA lukte niet en een minderheidscoalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van ABA zat er ook niet in.

Lodewijks en Van Barneveld lichten tijdens de extra raadsvergadering van 8 mei het proces toe, maar willen geen vragen beantwoorden of discussie. De raadsleden kunnen de vragen naar de griffier sturen en dan kan er in de eerstvolgende raadsvergadering over gediscussieerd worden.

Joop Lodewijks zijn toelichting bij het informatieproces eerste fase:

“Geachte leden van het college en de raad van de Gemeente Ameland.

In de extra raadsvergadering van maandagavond 3 april 2017 waarin door het ontslag nemen van wethouder Will Bakema van Ameland 82 en het verlaten van de fractie van Ameland 82 uit de coalitie van CDA, VVD en Ameland 82 is er een onstabiele bestuursvorm voor de gemeente Ameland ontstaan.

Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de voorzitter van CDA afdeling Ameland en VVD afdeling Ameland hebben de heren resp. Joop Lodewijks en Albert van Barneveld, hierna te noemen informateurs, het initiatief genomen om onderzoek te doen bij alle politieke partijen van Ameland om uit deze bestuurlijke impasse te komen.

Vanuit het besef dat hier het behoud van een eigen Amelander bestuur, gedragen door de eilander gekozen politieke partijen in het gevaar is, hebben de informateurs donderdag 6 april 2017 een eerste gespreksronde gedaan met de bestuursvoorzitter van alle politieke partijen.

Tijdens deze open en constructieve bespreking onderstreepten alle bestuursvoorzitters het belang van een eigen Amelander bestuur. Aan alle bestuursvoorzitters is gevraagd waar hun voorkeur naar uit ging om uit deze impasse te komen en heeft iedere bestuursvoorzitter zijn wens kenbaar gemaakt en is vastgelegd in een besprekingsverslag eerste ronde.

In de bespreking tweede ronde waarbij de bestuursvoorzitter en de fractievoorzitter van de politieke partij aanwezig waren is de wens van de bestuursvoorzitter besproken en deze werd bevestigd door de fractievoorzitter en is het verslag eerste ronde ondertekend.

Na een evaluatie van de wensen van de politieke partijen waren er voor de informateurs drie opties:

1e Een nieuwe coalitie vormen met Algemeen Belang Ameland.

2e De bestaande coalitie repareren.

3e Een minderheid coalitie vormen met de Partij van de Arbeid.

Als eerste optie is er door de informateurs een voorstel gedaan aan de bestuursvoorzitter van Algemeen Belang Ameland. Dit voorstel is besproken in het bestuur en fractie van Algemeen Belang Ameland en konden met de informateurs niet tot een overeenstemming komen.

Toen zijn er diverse gesprekken gevoerd met de bestuursvoorzitter en fractieleden van de bestaande coalitiepartijen. Met name tijdens de gesprekken met de gezamenlijke fractieleden van de drie politieke partijen bleek over en weer veel wantrouwen en achterdocht te bestaan en is besloten dat er een volgende vergadering zou plaatsvinden.

In deze en laatste gezamenlijke vergadering heeft de bestuursvoorzitter van Ameland ‘82 een verklaring voorgelezen waarvan de inhoud discutabel is en verklaarde informateur Joop Lodewijks dat hij hier niets mee kon doen. De verbazing bij de informateurs was groot toen ze via hun fractievoorzitter hoorden dat de griffier bovengenoemde verklaring had ontvangen welke is ondertekend door de bestuursvoorzitter en alle fractieleden Ameland ‘82.

Er zijn diverse telefonische en mondelinge gesprekken gevoerd tussen de informateurs en bestuursvoorzitter van Ameland ‘82 doch men wilde de verklaring niet rectificeren. Door informateur Joop Lodewijks is een aangepaste tekst aangeleverd en is ook doorgevoerd door Ameland ‘82 doch nu bleek dat één van hun fractieleden deze niet wilde ondertekenen.

Ook deze herziene verklaring van 20 april 2017 is zonder medeweten van de informateurs weer doorgestuurd naar de griffier en zijn hiervan weer door hun fractievoorzitter op de hoogte gebracht.

Op vrijdagmorgen 21 april 2017 hebben de informateurs zich beraden over deze werkwijze van Ameland ‘82 en kregen sterk de indruk dat zij de informatie wilde bepalen en kwamen tot de conclusie dat er weinig grond meer aanwezig was om deze poging, het herstellen van de coalitie, tot een succes te maken.

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande conclusie en de risico’s voor het vormen van een minderheidscoalitie zijn de informateurs in contract getreden met de partijvoorzitter en fractielid van de Partij van de Arbeid resp. de heer Tonnie Overdiep en mevrouw Irma Marinus met de vraag of ze nog steeds achter hun wens stonden om samen CDA en VVD een minderheidscoalitie te vormen. Hierop door beiden bevestigend geantwoord.

Omdat de bestuursvoorzitter van Ameland ’82 telefonisch niet te bereiken was is hem per e-mail medegedeeld dat de poging om te komen tot een reparatie van de coalitie per direct is stopgezet.

Op vrijdagmiddag 12.15 uur is ten huize van de heer Tonnie Overdiep een bespreking geweest waarbij aanwezig waren de beide informateurs, mevrouw Irma Marinus en de heer Tonnie Overdiep namens de Partij van de Arbeid en de heer Jeroen de Jong fractievoorzitter van het CDA. Fractievoorzitter van VVD de heer Andre Tuil was door vakantie in buitenland niet beschikbaar maar de heer Albert van Barneveld verklaarde namens de heer Andre Tuil te mogen spreken. In deze bespreking konden de informateurs snel zaken doen.

Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur hebben de informateurs een mondeling verslag gedaan aan de voorzitter van de raad van de gemeente Ameland, burgemeester Albert de Hoop.

Na dit verslag is er op deze vrijdagmiddag 21 april 2017 om 17.30 uur een verklaring gezonden naar de griffier van de gemeente Ameland die gericht is aan de voorzitter van de raad van de gemeente Ameland en de raadsleden van de gemeente Ameland.

Tenslotte gehoord hebbende alle bestuursvoorzitters en fractieleden van de politieke partijen is het ons als informateurs gebleken dat er over en weer veel kritiek is op elkaar, zelfs binnen de eigen partijen en geven wij u allen het advies om eens in de spiegel te kijken en over de eigen schaduw heen te stappen, elkaar in de ogen kijken en met elkaar in discussie gaan om de problemen op te lossen.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat de gemotiveerde medewerkers hier in dit huis afhankelijk zijn van een goed eiland bestuur en zij hier hun boterham verdienen voor hun gezin.

Wat zou het goed en verfrissend zijn voor de burgers van Ameland om voor de verkiezing van maart 2018 te weten dat geen enkele partij elkaar uitsluit en dat ieder persoon acceptabel is om een coalitie aan te gaan die door de kiezers van de gemeente Ameland wordt gewenst. Hollum, 24 april 2017”

Albert van Barneveld licht de tweede fase van het informatieproces toe:

“Geachte leden van het college en de raad van de Gemeente Ameland.

Wij als informateurs vinden het jammer dat er geen meerderheid in uw raad was om in de raadsvergadering van 1 mei 2017 onze toelichting te geven betreffende het verloop van het informatieproces. Er is tijd en onnodige energie verspeeld.

Nadat de Partij van de Arbeid zich terugtrok in het vormen van een minderheidscoalitie, lees hun persbericht, hebben we ons beraden “hoe nu verder“ en kwamen tot de conclusie om nogmaals in contact te treden met de vice-bestuursvoorzitter Algemeen Belang Ameland. Dit contact heeft tot niets geleid.

Wij als informateurs zijn, naar eer en geweten en zonder enige partij te bevoorrechten of te benadelen, tot de slotsom gekomen gezien de oplopende spanningen in persoonlijke relatie verwoordt via de media, het bestaande college de lopende zaken tot aan de verkiezingen van maart 2018 moet behartigen en de kiezers aan het woord te laten tijdens de komende gemeenteraadverkiezing. Maar dit alles is niet aan ons als informateurs maar aan u als raad van de Gemeente Ameland om dit besluit te nemen.

Wij als informateurs hebben u geïnformeerd over het doorlopen proces en als dit tot vragen leidt willen wij u verzoeken deze via de griffier aan ons te doen toekomen. Wij komen er dan graag op een later door u te bepalen moment op terug.

Wij zijn van mening dat nadat u nu allen kennis heeft genomen van onze toelichting er in de eerst volgende raadsvergadering een discussie/ debat moet plaatsvinden naar aanleiding van de door de raad ingediende vragen.

Hedenmiddag vanaf 16.30 uur hebben de informateurs een mondeling verslag gedaan aan de voorzitter van de raad van de gemeente Ameland, burgemeester Albert de Hoop. Na dit verslag is er om 17.00 uur een verklaring gezonden naar de griffier van de gemeente Ameland die gericht is aan de voorzitter van de raad van de gemeente Ameland en de raadsleden van de gemeente Ameland.

Tenslotte roepen wij nogmaals alle bestuursvoorzitters en fractieleden van de politieke partijen op om eens in de spiegel te kijken en over de eigen schaduw heen te stappen, elkaar in de ogen kijken en het verleden achter zich te laten en met elkaar in discussie te gaan om de problemen op te lossen.

Wat zou het goed en verfrissend zijn voor de burgers van Ameland om voor de verkiezingen van maart 2018 te weten dat geen enkele partij elkaar uitsluit en dat ieder persoon acceptabel is om een coalitie aan te gaan die door de kiezers van de gemeente Ameland wordt gewenst. Hollum, 08 Mei 2017”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *