Beknopt Raadsverslag 22

Raadsvergadering 14 december 2009

BALLUM – Beknopt verslag 22

1. Opening en mededelingen
Burgemeester Albert de Hoop opent. Tonnie Overdiep is verhinderd.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Er zijn 5 amendementen en 2 moties die bij de betreffende agendapunten worden behandeld. Gunda Brunotte en Han van Heerde stemmen niet mee over de SAP. Beide zijn bestuurslid van de SAP.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 2 december 2009)
De ingekomen stukken leveren geen stof tot vragen op.

 

4. Vaststellen ontwerp landbouwbeleidsplan

Ameland wil blijvende en duurzame landbouw op het eiland handhaven en stimuleren. Het landbouwbeleidsplan is een langetermijnvisie op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw ontwikkelen. Het landbouwbeleidsplan wordt door de raad aangenomen.
>>> Lees hier Ameland gaat voor goud

5. Vaststellen gebiedsvisie Strandweg Nes

Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Nes wordt alvast een Gebiedsvisie Strandweg opgesteld. Alle fracties behalve ABA stemmen voor de Gebiedsvisie.
De visie kreeg twee amendementen en een motie over zich heen.

>>> lees hier "Ongepaste motie" door raad

 

6. Vaststellen jaarrekening SAP 2007 en 2008
De gemeente Ameland is medeoprichter en participant in de Stichting Ameland Promotie. De afgelopen drie jaar (2007,2008 en 2009) heeft de gemeente respectievelijk 150.000,- 150,000,- en 175,000,- bijgedragen. De afspraak met de ondernemers was dat zij minimaal een zelfde bedrag zouden inleggen. Dit is alleen in 2007 geslaagd. In dat jaar droegen de ondernemers zelfs meer 59.768,91  bij dan de gemeente. In 2008 hebben de ondernemers 29.900,- minder bijgedragen dan de gemeente. Voor 2009 is de verwachting dat de geplande bijdrage van de ondernemers net als in 2008 lager zal uitvallen dan de geplande 175.000,- .

De SAP houdt in 2010 op te bestaan. Gezien de grote verschillen in de ondernemersbijdragen over de jaren 2007, 2008 en 2009 is het verstandig om de afrekening over de gehele periode te laten plaatsvinden in plaats van over elk jaar apart. De afrekening wordt uitgesteld tot 2010. De gehele raad is hiermee akkoord.>>> lees hier 24-11-09 SAP trekt het niet meer


7. Herstructurering Ameland Promotie en financiering VVV
De ervaring van de afgelopen drie leert dat de structuur van de Ameland Promotie moet worden angepast. De gemeente ziet de VVV als als de primaire partij voor Ameland promotie en het gastheerschap op Ameland. De Stichting Ameland promotie wordt opgeheven en de VVV neemt het werk over. De gemeente gaat het promotiegeld aan de VVV betalen. Hiervoor wordt € 175.000 per jaar uitgetrokken tot en met 2013. Daarbovenop komt een bijdrage van € 75.00 per jaar voor het gastheerschap. De gehele raad stemt hiermee in, met enkele aantekeningen. Tineke Hemminga (PvdA) vindt het promotiebedrag te hoog, Anton Kiewiet (A’82) wil eerst voor een jaar een bedrag vaststellen en pas in 2010 besluiten over een meerjaren subsidie, Anneke Touwen (CDA) vindt het niet goed dat er een collelid zitting neemt in het bestuur van de VVV.

8a. Gemeenschappelijke regeling VAST en opheffen GR ‘de Waddeneilanden’
De Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden wordt opgeheven en de GR VAST op Koers aangenomen. De Friese Waddeneialnden gaan verder met een inetensieve samenwerking. VAST op Koers is de samenwerking tussen de vier Friese eilanden.

8b. Benoemen leden Eilander raad (VAST)
In verband met het opheffen van de ‘oude’ gemeenschappelijke regeling “de Waddeneilanden” en het instellen van de ‘nieuwe’ gemeenschappelijke regeling “VAST” dienen de leden van de Eilander raad, die de gemeente Ameland vertegenwoordigen, herbenoemd te worden. De zittingstermijn is dan tot aan de installatie van nieuwe raadsleden na de verkiezingen van maart 2010.
Benoemd worden Piet IJnsen, Gunda Brunotte, Tineke Hemminga en Han van Heerde.

9. Vaststellen ‘verordening Liggeld Gemeente Ameland 2010’
Nu Ameland eigenaar is van de pier, moet de gemeente het liggeld regelen. Vooral de robbenboten krijgen hier mee te maken. Naast liggeld betalen zij ook mee aan de baggerwerkzaamheden rond hun ligplaatsen.
Alle raadsleden gaan akkoord met de liggeld verordening.

10. vervallen

11. Vaststellen verordening Forensenbelasting 2010
De forensenbelasting gaat het komende jaar niet omhoog. Wel is er een andere indeling gemaakt waarbij meer tarieven zijn ontstaan dan voorgaande jaren.
Tineke Hemminga (PvdA) meent dat met deze indeling de zwaartse schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is koren op haar molen. Piet IJnsen (ABA) ziet liever een trapsgewijze verhoging van de forensenbelasting. Zijn fractie gaat als enige niet akkoord met de verordening.

12. Vaststellen Legesverordening
Amelanders gaan volgend jaar meer leges betalen. De meeste prijzen zijn met 5% verhoogd, maar sommige met meer. Dat is voor de fractie van Algemeen Belang Ameland reden om tegen de verordening te stemmen. Ook Tineke Hemminga (PvdA) is niet akkoord met de duurdere leges. De verordening wordt aangenomen met 8 stemmen voor en 3 tegen.

13. vaststellen bestemmingsplan Hollum
Bestemmingsplan Hollum wordt met zes tegen vier stemmen aangenomen.
>>> lees hier over Stemmingmakerij en foute stemmingen

13a. Motie PvdA/ VVD/ ABA inzake volkstuintjes
De fracties van PvdA, VVD en ABA dienen een motie in over de volkstuintjes. De volkstuintjes bij het parkeerterrein aan de Westerlaan in Hollum worden opgeofferd aan een groter parkeerterrein. Met de negen volkstuinders is geen overleg gepleegd. De motie vraagt het college het overleg aan te gaan.
Het bestemmingsplan Hollum is nog in behandeling. Burgemeester Albert de Hoop vindt het daarom een overhaaste reactie om tijdens de behandeling van het plan te roepen dat er geen overleg met betrokkenen is geweest.
De motie wordt met 6 stemmen ( CDA en A’82) tegen en 4 voor verworpen.

14. Vaststellen 2e begrotingswijziging 2009
Met hamerslag aangenomen.

15. Vaststellen ‘Luchthavenregeling 2010’
Het college van Ameland wil de luchthavengelden niet verhogen. Alle raadsfracties, behalve Algemeen Belang Ameland, zijn het daar mee eens. De Luchthaventregeling wordt angenomen.

16. Vaststellen ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010’
De lijkbezorgingsrechten worden met 5% verhoogd. ABA is het hier niet mee eens. De verordening wordt aangenomen.

17. Vaststellen ‘Verordening Rioolrechten 2010’
De rioolhefftng wordt volgend jaar 5 % hoger. ABA is het hier niet mee eens. De verordening wordt aangenomen.

18. Vaststellen ‘Verordening Toeristenbelasting 2010’
De toeristenbelasting wordt niet verhoogd. De verordening wordt na een hamerslag aangenomen.

19. Vaststellen ‘Verordening Onroerend Zaakbelasting 2010’
De OZB gaat met 5% omhoog. Alleen ABA is daar tegen. De verordening wordt aangenomen.

20. Vaststellen ‘Verordening Reinigingsrechten 2010’
De reinigingsrechten gaan komend jaar niet omhoog. De gehele raad is het hier mee eens. de verordening wordt aangenomen.

21. vervallen

22. Motie inzake regeling tegemoetkoming kosten voortgezet onderwijs 16-17 jarigen
Alle studenten van Ameland aan de vaste wal zouden een aanvullende vergoeding moeten krijgen voor een OV-kaart.

De motie wordt doorgestuurd naar het Eilander college, met het argument dat de slagkracht groter wordt door het gezamenlijk te doen.

23. Sluiting
Aan het eind van de vergadering is nog net het geluid van een mobiele telefoon te horen. Op Ameland moet je trakteren op gebak wanneer tijdens de vergadering je telefoon rinkelt. De volgende vergadering is er een met gevulde koeken.

>>> lees hier Beknopt Verslag 21 van de Raadsvergadering van 30-11-2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente


© Persbureau Ameland 2009,
op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *