Beknopt Raadsverslag 1

Raadscommissie 2 februari 2009

1. Opening. Tineke Hemminga zit voor.
2. Mededelingen: Anneke Touwen-Belt is aanwezig als invallend commissielid.
3. Vaststellen agenda: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Inspreekmogelijkheid publiek: geen insprekers.

5. Vragenhalfuurtje:
Vraag van Piet IJnsen (ABA): Er staan veel gemeentelijke huurwoningen voor ouderen aan de H.D. Katstraat in Hollum leeg. Overweegt het college deze ook aan te bieden aan andere doelgroepen dan senioren?
Antwoord van wethouder Nico Oud: De voorkeur gaat naar huurders van 65+. De wethouder wil eerst overleg of de huurhuizen opengesteld worden voor bijvoorbeeld jongeren en alleenstaanden.
Vraag Rudolf Teuben (A’82): Doen we ook iets om verkeersbordenvervuiling tegen te gaan?
Antwoord wethouder Will Bakema: Het is het streven om zoveel mogelijk onnodige borden te verwijderen.

Vraag Anton Kiewiet (A’82) Bouw gemeentelijke huur- en koopwoningen stagneert. Hoe komt het met De Tuun en Nes zuidoost?
Antwoord wethouder Oud: De planologische procedures lopen. Dit voorjaar worden percelen Nes zuidoost uitgegeven.

Vraag Anton Kiewiet: Kan er ook een collectieve verzekering voor vrijwilligers worden geregeld?
Antwoord portefeuillehouder Albert de Hoop: Dat gaan we onderzoeken.

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): De verlichting van de duinovergang bij Hollum is niet goed. Wat doen we daaraan?
Antwoord wethouder Oud: Er is een deal met de exploitant gemaakt dat hij zelf de verlichting zou aanleggen en onderhouden. De kwestie wordt opgenomen in het Gemeentelijke Verlichtingsplan.

Vraag Tonnie Overdiep: Provinciaal is er aandacht voor geisers. Is de bron onder Ameland onder de aandacht gebracht?
Antwoord wethouder Oud: Het water onder Ameland is thermaal water, geen geiserwater. Misschien zit er in de toekomst muziek in het warme water onder Ameland.

6. Notulen commissie 24-11-08 met enkele kleine wijzigingen vastgesteld.
7. Notulen commissie 5-1-09 met enkele kleine wijzigingen vastgesteld.
De notulen geven aanleiding tot enkele opmerkingen, onder meer over de samenvallende Hollumer kermis en het Island Festival.
>>> meer over dit onderwerp

8. Bert Gerlofs, gemeente adviseur, geeft een presentatie over EGEMi,de Elektronische GEMeente. Gemeenten gaan producten elektronisch aanbieden. Dat verplicht het ministerie VROM.
Invoeren van het EGEMi gaat de gemeente 250.000 tot 275.000 euro kosten en daarna jaarlijks 60.000. Het onderwerp komt voor debat terug in een volgende commissievergadering.

9. Het college stelt voor om geen medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure die de bouw van een zomerhuisje aan De Klonjes bij Nes mogelijk maakt. Het gebied zit al aan zijn maximum aantal zomerhuizen.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in een volgende raadsvergadering.

10. A.J. Biesheuvel wil de schuur aan de Achterdijken bij Nes verbouwen en vraagt daarvoor medewerking van de gemeente. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt voor om geen medewerking te verlenen.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in een volgende raadsvergadering.
>>> meer over dit onderwerp

11. Millenium Development Goal 7: De Nederlandse Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld 50 miljoen mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit komt voort uit  de Millennium Development Goal 7 van de Verenigde Naties. De VN richt zich op het halveren van het aantal mensen dat geen duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen heeft. Het raadsvoorstel spreekt over beschikbaarstellen van 3457 euro. Een euro per Amelander.
Het onderwerp komt als hamerstuk op de raadsagenda.

12. Het college heeft besloten de organisatie van de afdeling VROM & Werken te wijzigen. Om die wijzigingen door te voeren moet de afdeling worden verbouwd. De bouwkundige aanpassingen gaan 72.000 euro kosten.
Het onderwerp komt als bespreekstuk op de raadsagenda.

13. Het raadsvoorstel “Krediet aankoop grond Molenweg; Familie Bodewes” komt als hamerstuk op de raadsagenda. De gemeente wil het stuk grond kopen omdat het aansluit op het terrein van het Kennis- en Innovatiecentrum. De grond kost 36.200 euro. Met duizend euro kosten erbij  vraagt het college om 37.200 beschikbaar te stellen.
>>> meer over dit onderwerp

14. De gemeente heeft een nieuwe bedrijfsauto nodig en de raad moet beslissen of het daar wel of niet geld voor uittrekt. De op gas rijdende auto, die garage Visser wel wil leveren, gaat 20.000 euro kosten.
Het onderwerp komt als hamerstuk op de raadsagenda.

15. Stichting Ameland Promotie (SAP) vraagt opslag aan de gemeente. Ze wil graag 175.000 in plaats van de 150.000 die ze het afgelopen jaar kreeg en die voor 2009 genoteerd stonden. SAP gaat er hard aan trekken om ook 175.000 van het bedrijfsleven binnen te halen.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in een volgende raadsvergadering.
>>> meer over dit onderwerp

16. Laatste punt van de agenda is de sluiting van de vergadering.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *