Acties rondom boorplannen

Geplaatst op: 01 september 2009 - Categorie: Alles & Algemeen

Boorplannen

DEN HAAG – Comité Amelands Tegengas blijft tegengas geven. Waar de voorstanders van boren op Ameland hun acties en informatie onder de pet houden, timmert Amelands Tegengas aan de weg.

Comité Amelands Tegengas pleit ervoor dat op korte termijn een discussie van start gaat vraagt zich af of het anno 2009 nog wel verantwoord is om kleine aardgasvelden aan te boren vanaf zo’n waardevol en kwetsbaar Ameland. “Duurzaamheid” zou bij deze discussie centraal moeten staan, meent het comité, met aandacht voor de belangen van volgende generaties.
Op 3 september voeren de Kamerfracties overleg met de Minister van Economische Zaken. Dan wordt onder andere gediscussieerd over mijnbouwactiviteiten zoals het boren naar gas. Comité Amelands Tegengas vraagt de fracties om het kleine velden beleid nog eens onder de loep te nemen. Het comité vraagt zich af op de opbrengsten van de kleine velden bij en onder Ameland in verhouding staan tot de schade die deze boringen de komende 20 jaar aanbrengen aan de natuur en het toerisme op Ameland.
Het comité heeft een website opgericht met informatie over gasboringen en beleid en bestookt Kamerleden en raadsleden van Ameland met brieven om de discussie los te trekken.

Voorstanders van gasboringen op Ameland laten zich nog niet zo luid horen. Vooralsnog hebben ze zich alleen verenigd op een Hyves-website. Ze juichen gasboringen op elke plek op Ameland toe omdat ze voor het gas niet afhankelijk willen worden van landen zoals Rusland. De website heeft momenteel 111 goedgekeurde leden. De inhoud van de site is alleen zichtbaar voor de leden. (Deze Hyves-pagina is 1 september na publicatie van dit artikel gesloten.) 
Tegenstanders van gasboringen op Ameland hebben zich ook op een Hyves-site verenigd. Deze website heeft intussen 429 leden en is openbaar.
 

Comité Amelands Tegengas stuurde een brief naar de Kamerfracties. Fragmenten uit de brief:

“In verband met deze aanstaande commissievergadering willen wij als comité ‘Amelands Tegengas’ uw aandacht vragen voor het volgende.
 
Eind mei 2009 maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bekend dat zijn vanaf 2011 enkele nieuwe (kleine) aardgasvelden ten noorden van Ameland in exploitatie wil nemen. De NAM neemt aan dat het haar niet zal worden toegestaan om deze aardgasvelden vanaf een platform in de Noordzee aan te boren en wenst daarom boortorens en exploratieplatforms op het eiland te bouwen. Haar aanvankelijke plan was om een boortoren en platform te lokaliseren midden in het bijzonder druk bezocht recreatiegebied De Vleijen, precies tussen de dorpen Nes en Buren, midden op het eiland. De informatieverstrekking door de NAM aan bewoners en andere belanghebbenden zoals eigenaren van recreatiewoningen was fragmentarisch, eenzijdig en oppervlakkig.
De recente plannen van de NAM waren voor een groep Amelanders en bezoekers van het eiland aanleiding om zich te verenigen in het comité ‘Amelands Tegengas’. Tot nu toe hebben we ons als comité niet vóór of tégen een bepaalde boorlocatie uitgesproken. Wel brachten we onze kritiek naar voren over de slecht onderbouwde en vage plannen van de NAM. We willen dan ook vooral bereiken dat alle relevante informatie op tafel komt. Dus niet alleen de voordelen maar ook de nadelen en risico’s; niet alleen aandacht voor profijt op korte termijn maar ook duidelijkheid over effecten op langere termijn. Wij vinden dat de NAM goede, complete en objectieve informatie dient te geven, voor welke boorlocatie dan ook. Het moge u duidelijk zijn dat we voor een NAM-eland weinig voelen; ons staat meer Ameland voor ogen.
 
Enige weken geleden maakte we met een persbericht bekend dat men onze website kon bezoeken.
Deze website dient om onze doelstellingen (complete informatievoorziening) te ondersteunen.
Direct daar op volgend maakte de NAM  - in een reactie op ons initiatief - bekend af te zien van het plan om naar aardgas te gaan boren midden in het recreatiegebied de Vleijen. De NAM wijst hierbij op de grote onrust die inmiddels op het eiland is ontstaan. Draagvlak ontbreekt, bij jong en oud. Deze constatering is eigenlijk niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat het overgrote deel van de bevolking op Ameland direct en indirect belang heeft in de recreatiesector, de belangrijkste economisch peiler van het eiland.
De NAM is nu van plan is om de boorlocatie een viertal kilometer in oostelijke richting te verschuiven, ten oosten van recreatieterrein Klein Vaarwater en in de onmiddellijke nabijheid van de Kooi-Oerdduinen (Natura 2000) en het kweldergebied Neerlands Reid (beschermd natuurgebied). Deze nieuwe voornemens onderbouwt de NAM tot nu toe wederom eenzijdig: men wijst alleen op de financiële consequenties voor deze onderneming. Maatschappelijke gevolgen, invloed op natuur, landschap, beleving, recreatie, lokale economie, overlast en hinder laat de NAM onvermeld. Permanente gevolgen zoals (nog verdere!) bodemdaling brengt de NAM in het geheel niet in beeld. De gang van zaken lijkt een vooruit bedachte reeks van zetten, in een geleidelijk afnemende rij van ‘zotst’, ‘zotter’ en ‘zot’.
 
De twee kleine aardgasvelden, die de NAM vanaf 2011 in exploitatie wenst te nemen, bevatten een hoeveelheid gas die nog niet eens voldoende is om heel Nederland een maand lang van energie te voorzien. Tegenover die éne maand staat dat het op Ameland gedurende een periode van 20 jaar te merken zal zijn dat de NAM dit aardgas naar boven haalt. Permanente gevolgen zoals extra bodemdaling en teloorgaan van natuurwaarden komen hier nog eens bij.
Het comité ‘Amelands Tegengas’ pleit ervoor dat een discussie opgestart wordt of het - anno 2009 - nog wel verantwoord is om kleine aardgasvelden aan te boren vanaf dit – in veel opzichten - waardevolle en kwetsbare Ameland. Ondanks het circa 30 jaar geleden tijdens het kabinet – Lubbers genomen besluit om voorrang te geven aan de exploitatie van de kleine aardgasvelden. ‘Voortschrijdend inzicht’ misstaat naar onze mening geen enkele politieke partij. “Duurzaamheid” zou naar onze mening bij deze discussie centraal moeten staan, met ruime aandacht voor de belangen van volgende generaties. Dus geen snelle actie waarbij het lijkt alsof Ameland ‘te koop’ zou zijn voor wat euro’s.
Ook uw fractie is er van op de hoogte dat recente cijfers aantonen dat er veel meer aardgas onder Nederland zit dan tot nu toe is aangenomen. Ook bent u er van op de hoogte dat bedrijven steeds geavanceerdere boormethoden ontwikkelen: wat nu nog onmogelijk lijkt, kan over een paar jaren waarschijnlijk wél. Deze voorraadcijfers en deze nieuwe technieken vormen een aanwijzing aan dat het niet nodig is om op dit moment kleine aardgasvelden vanaf Ameland te gaan aanboren. Een pleidooi dus om de kleine aardgasvelden bij Ameland voorlopig gewoon met rust te laten en in reserve te houden. Wij willen u wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van een teruglopend toeristenbezoek naar Ameland. Het is u ongetwijfeld bekend dat het grootste gedeelte van het Waddengebied begin deze zomer aangemerkt is als ‘Werelderfgoed’; deze aanwijzing zou speciaal positief doorwerken op de recreatiesector. De huidige NAM-plannen vormen hiervoor een reëel risico.
 
Het comité ‘Amelands Tegengas’ roept daarom uw fractie op om te pleiten voor herziening van het ‘kleine velden – beleid’. Zeker voor zover het de ‘kleine aardgasvelden’ in de omgeving van Ameland betreft. We dragen hierbij een viertal argumenten aan:
• Ongewijzigde realisatie van dit beleid zou namelijk op gespannen voet komen te staan met belangen van de recreatiesector op Ameland, verreweg de belangrijkste economische peiler van het eiland.

• Het Nederlandse Waddengebied is inmiddels geplaatst op de Werelderfgoedlijst. Installaties en activiteiten ten behoeve van aardgaswinning op en bij Ameland lijden tot aantasting van het landschap, natuur en horizonvervuiling. Dit is in strijd met de criteria die gelden voor ‘werelderfgoed’. Onlangs besloot de UNESCO bijvoorbeeld om het stadsbeeld van Dresden te schrappen van de Werelderfgoedlijst omdat de aanleg van een nieuwe rondweg nadelig zou uitwerking op het hooglijk gewaardeerde landschapsbeeld. Verwachte nieuwe bezoekersstromen zullen hierdoor worden afgeremd.
• De huidige bodemdaling op Ameland is aanzienlijk groter dan eerder berekend; ook blijkt deze veel vroeger op te treden dan aangenomen. Bodemdaling als gevolg van het exploreren van nieuwe velden komt nog eens bovenop die eerdere bodemdaling. Kwetsbare natuur- en landschapswaarden, essentieel voor de recreatiesector op Ameland, lopen gevaar voor altijd verloren te gaan door het streven naar tijdelijk gewin uit deze kleine aardgasvelden. Compenserende en / of mitigerende maatregelen vallen hierbij in het niet.
• Lokale initiatieven zijn er opgericht om de Waddeneilanden in 2020 energieneutraal te laten zijn. De ontwikkeling van duurzame energie, zoals verkregen door zon en wind, wordt bij dit beleid van groot belang. Het uitputten van fossiele energie zoals aardgas staat haaks hierop; dit voornemen bevordert in ieder geval niet het draagvlak voor de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Het lijkt ons daarom voor de hand liggend om als fractie het standpunt in te nemen dat voor Ameland zo langzamerhand het moment is aangebroken van – bij wijze van spreken - ‘genoeg is genoeg’.
 
Wij vragen uw fractie om ook tegengas tegen de huidige NAM-plannen en herziening dan wel aanpassing van het huidige ‘kleine velden’-beleid te bepleiten tijdens het komende algemene overleg van de commissie Economische Zaken.”


>>>de discussies in de Tweede Kamer zijn te volgen via Livestream player


>>>de website van Amelands Tegengas is te vinden via de Links pagina bij de A van Amelands.

>>>de Hyves-voor en Hyves-tegen staan in het NAM Dossier hieronder


>>>dit zegt Ameland'82 over gasboringen op Ameland

© Persbureau Ameland 2009,  op dit artikel rust copyright.

Dossier NAM

1-9-09   Acties rondom boorplannen
1-9-09   Ameland'82 : Gasboringen op Ameland
20-8-09 Amelands Tegengas wil discussie
18-8-09 NAM past plannen gaswinning Ameland aan
15-8-09 Amelands Tegengas
5-8-09  Vragen en antwoorden over NAM-plannen
9-6-09  Hyves-Voor gasboringen op Ameland (1-9-09 uit de lucht gehaald)
9-6-09  Virtueel protest via Twitter
9-6-09  Boren: Ameland zegt nog niets

7-6-09  De Anekdotejager
7-6-09  'Alweer heeft de NAM snode plannen'
5-6-09  Antje & Betje
4-6-09  NAM belegt derde informatie avond
3-6-09  Hyves-Wij zijn tegen boortorens op Ameland
3-6-09 
Tegengas
31-5-09 NAM wil op het eiland boren
7-5-09  NAM boort bij Ameland naar aardgas
6-5-09  Uitnodiging NAM
5-5-09  Gaswinning onder Waddenzee mag
2-5-07  NAM boort weer boven Ameland

 

 

 

Relevante dossiers: Ondernemend Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?